Model Portfolio

Model Portfolio Pakdi vs FTSE Bursa Malaysia Emas Shariah Index (FBMSHA)

Tahun       Model      FBMSHA

2020 ……… 23.88%        12.9%

* Model portfolio ini bermula pada 17 Januari 2020

(c) AFIQ Training & Advisory 2021